Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov

1       Všeobecné ustanovenia

1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa tohto e-shopu a predávajúceho: Apolline s.r.o., so sídlom: Vihorlatská 966/28, 04001, Košice, IČO: 52827089, IČ DPH: SK2121149712 „predávajúci„) a kupujúceho: fyzická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu www.callys.sk. („kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.callys.sk.

 1.2   Kontaktné a platobné údaje predávajúceho:

Adresa sídla: Vihorlatská 966/28, 04001, Košice

Poštová adresa: Vihorlatská 966/28, 04001, Košice

E-mail: info@callys.sk

Telefón: +421905473448

Bankové spojenie:

IBAN: SK25 7500 0000 0040 2778 1909

SWIFT (BIC): CEKOSKBX 

1.3    Kupujúci záväzným odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára internetového obchodu potvrdzuje a udeľuje svoj súhlas s tým, aby sa tieto VOP a reklamačný poriadok internetového obchodu uplatnili na všetky právne vzťahy, ktoré medzi kupujúcim a predávajúcim v súvislosti s nákupom tovaru cez internetový obchod vzniknú alebo môžu vzniknúť, najmä práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúci a predávajúcim.

1.4    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním okrem iného poskytnuté nasledovné informácie: vlastnosti tovaru, cena tovaru, dopravné náklady, dodanie, poštovné ako aj ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

1.5    Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej kúpnej zmluvy sú tieto VOP a reklamačný poriadok. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci výslovne dohodnú na podmienkach kúpnej zmluvy odchyľujúcimi sa od týchto VOP, majú takéto odchylné dojednania vždy prednosť pred týmito VOP. 

1.6    Pre účely týchto VOP sa pod pojmom kupujúcim rozumie spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.7    Kupujúci je povinný pri zadávaní objednávky uviesť najmä nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru, resp. spoločnosti zabezpečujúce platobný styk). Kupujúci ich poskytnutím súhlasí s prípadným zasielaním reklamných materiálov zo strany predávajúceho.

1.8    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj.

2       Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1    Kupujúci predkladá návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu vo forme správne a úplne vyplneného a odoslaného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky generované potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Pre vylúčenie pochybností platí, že doručením takejto e-mailovej správy  (potvrdenie o prijatí objednávky) automaticky bez ďalšieho nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.2    Predávajúci na základe objednávky kupujúceho preverí dostupnosť a dodacie podmienky tovaru objednaného kupujúcim a v prípade, že tieto zodpovedajú údajom v objednávke kupujúceho, záväzne potvrdí objednávku a v prípade platby prevodom na bankový účet vyzve kupujúceho k úhrade objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza až záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho a v prípade platby bezhotovostným prevodom po následnom pripísaní platby na účet predávajúceho.

2.3    V opačnom prípade predávajúci objednávku odmietne resp. navrhne kupujúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy za iných podmienok než ako bolo uvedené v objednávke (napr. iná dodacia lehota, dodanie iného tovaru v rovnakej cene a kvalite a pod.). Ak kupujúci nesúhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy za podmienok takto navrhnutých predávajúcim, predávajúci objednávku odmietne. 

2.4    Pre vylúčenie pochybností platí, že odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody ani na iné plnenia s výnimkou nároku na vrátenie prípadnej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar a nákladov na jeho zaslanie (v prípade online platby platobnou kartou). V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet do 14 (slovom: štrnástich) dní, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

2.5    Zmluvné strany sa dohodli, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3       Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1    Predávajúci je povinný:

a)      dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite a termíne podľa kúpnej zmluvy,

b)      zabezpečiť vhodné balenie tovaru počas jeho prepravy,

c)      ponúkať len tovar, ktorý spĺňa požiadavky predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

          d)  odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. daňový doklad – faktúra, návod na použitie, dodací list).

3.2    Predávajúci má právo:

a)      na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny, 

b)      úpravy výšky cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. (platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky),

c)      overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej na odber tovaru pri osobnom odbere tovaru v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Kupujúci s týmto právom predávajúceho súhlas.

3.3    Kupujúci je povinný:

          a) prevziať zakúpený tovar,

          b) zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu,

          c) potvrdiť prevzatie tovaru doručovateľovi svojim podpisom na doručovacom liste.

4       Dodacie podmienky

4.1    Dodacie lehoty sa pre jednotlivé druhy tovarov líšia. Termín dodávky konkrétneho tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení jeho objednávky.

4.2    Predávajúci vo všeobecnosti stanovuje termín dodávky tovaru do 7 (slovom: siedmich) dní od dátumu potvrdenia objednávky a prijatia platby predávajúcim, ak nie je zvolená úhrada dobierkou. Platbou sa pre účely týchto VOP rozumie moment pripísania platby na účet predávajúceho, na ktorý má byť platba za objednaný tovar poukázaná. 

4.3    V prípade, ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch, zaväzuje sa o takejto skutočnosti kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať a následne objednať takýto tovar u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 (slovom: štyroch) týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

4.4    Kupujúci si vyberá spôsob doručenia tovaru vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.callys.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Predávajúci umožňuje doručenie tovaru poštou, kuriérom alebo osobný odber.

4.5    Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme počas lehoty uvedenej na prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov spojených s pokusom o neúspešné doručenie objednávky. V prípade, ak kupujúci tovar neoprávnene odmietne prevziať, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na doručenie tovaru v plnej výške.

4.6    Kupujúci je pri preberaní tovaru resp. zásielky je povinný skontrolovať jeho neporušenosť a kompletnosť. V prípade, ak je tovar resp. zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, je kupujúci oprávnený neprevziať zásielku a zároveň je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke. Prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa množstva a fyzického porušenia tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované. Potvrdením o prevzatí a nezávadnosti tovaru je podpis kupujúceho na dodacom liste dopravnej spoločnosti.

4.7    Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Kupujúci musí preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné zistiť ani pri dôkladnom prezretí tovaru a jeho obalu podľa bodu 4.6 týchto VOP. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť len ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

4.8    Zodpovednosť za dodaciu lehotu od momentu odovzdania tovaru resp. zásielky dopravcovi preberá dopravca.

5       Kúpna cena a platobné podmienky

5.1    Kúpna cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu www.callys.sk, ktorú prevádzkuje. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru, ktoré závisia na kupujúcim zvolenej forme dopravy.

5.2    Kúpna cena sa skladá z ceny za tovar a nákladov na doručenie tovaru.

5.3    Kúpna cena je stanovená v mene EUR a všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Faktúra za objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaná v zásielke spolu s objednaným tovarom  a potvrdením o zaplatení. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

5.4    Úhradu kúpnej ceny môže kupujúci uskutočniť:

a)      bezhotovostným prevodom vopred (prevod na účet, online platba kartou),

b)      platbou na dobierku. 

5.5    Zmluvné strany sa dohodli, že pri úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, ktorú je kupujúci povinný uhradiť. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet bude tovar kupujúcemu zaslaný až po úhrade zálohovej faktúry. Kúpna cena sa v takom prípade považuje za zaplatenú momentom pripísania sumy na účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 7 (slovom: siedmich) dní od vystavenia a zaslania zálohovej faktúry kupujúcemu. V opačnom prípade predávajúci odstupuje od kúpnej zmluvy a kupujúci nemá právo na náhradu žiadnych nákladov vyplývajúcich z objednávky.

5.6    V prípade dobierky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru (v prípade dobierky). 

5.7    Podmienky jednotlivých akcií určuje predávajúci a vo všeobecnosti všetky akcie predávajúceho platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

5.8    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.9    Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

6       Storno objednávky

6.1    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je v čase pred záväzným potvrdením objednávky predávajúcim oprávnený stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výhradne písomne e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.callys.sk. Potvrdenie o stornovaní objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom.

6.2    V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu objednávky alebo jej časť, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť mu túto čiastku späť na jeho bankový účet v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od akceptácie storna objednávky.

6.3    Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť najmä v nasledujúcich prípadoch: 

a)      tovar sa už nevyrába,

b)      nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru, 

c)      nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (napr. nesprávne uvedený kontakt, kupujúci je napriek uvedeným kontaktným údajom nedostupný  a podobne),

d)      kupujúci neuhradí sumu objednávky do 7 (slovom: siedmich) dní od doručenia e-mailu s inštrukciami k platbe pri spôsobe úhrady platba bezhotovostným prevodom na účet.

6.4    V prípade, ak nastane situácia predpokladaná v bode 6.3 vyššie, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

6.5    V prípade, ak nastane situácia predpokladaná v bode 6.3 vyššie, zmluvné strany sa nedohodnú na inom postupe a kupujúci už zaplatil sumu alebo časť kúpnej ceny, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť mu túto čiastku späť na jeho bankový účet v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní. 

7       Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1    Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 (slovom: štrnástich)  dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

7.2    Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípadoch ustanovených § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. napr. ak bol tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, vrátený s poškodeným ochranným obalom.

7.3    Kupujúci je v prípade, ak sa rozhodne odstúpiť od zmluvy povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením buď v  kontaktnom formulári zverejnenom na internetovej stránke www.callys.sk alebo e-mailom zaslaným na info@callys.sk.

7.4    Pre vylúčenie pochybností platí, že predávajúci neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku.

7.5    V prípade, ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 5 (slovom: piatich) dní vrátiť tovar  predávajúcemu v stave, v akom mu bol tovar dodaný. Vrátený tovar musí predovšetkým obsahovať všetky časti, musí byť nepoškodený a nepoužitý, čistý, musí obsahovať návod na použitie a inú dodanú dokumentáciu.

7.6    Kúpna cena a ostatné platby za vrátený tovar prijaté predávajúcim na základe kúpnej zmluvy, budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako bude tovar vrátený predávajúcemu. 

7.7    V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci  akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

8       Reklamácie a záruka 

8.1    Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. 

8.2    Konkrétne záručné podmienky, prípadne dátumy spotreby sú uvedené na obaloch jednotlivých tovarov. Kupujúci je povinný sa starať o zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

8.3    Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť písomne zaslaním e-mailu na adresu info@callys.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na stránke www.callys.sk. Telefonicky uskutočnené reklamácie nebudú akceptované.

8.4    Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

a)      meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho, kópiu dokladu o kúpe (faktúra), prípadne potvrdenie objednávky s uvedeným číslom objednávky

b)      popis reklamácie, z ktorého musí byť zrejmé aká vada sa reklamuje vrátane fotiek reklamovaného tovaru.

8.5    Pre vylúčenie pochybností platí, že na reklamácie, ktoré nebudú obsahovať údaje uvedené v bode 8.4 nie je predávajúci povinný prihliadať. 

8.6    Predávajúci vydá pri doručení reklamácie kupujúcemu písomné potvrdenie o zaevidovaní reklamácie prostredníctvom e-mailu, v ktorom ho bude taktiež informovať o ďalšom postupe pri vybavení reklamácie.  

8.7    V lehote najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od zaevidovania reklamácie  bude kupujúcemu zaslané záverečné vyjadrenie predávajúceho o akceptovaní alebo neakceptovaní reklamácie spolu so zdôvodnením. V prípade akceptovania reklamácie bude kupujúcemu tovar buď vymenený alebo v opodstatnených prípadoch mu bude vrátená späť kúpna cena tovaru a to najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní od uznania reklamácie. 

8.8    V prípade, ak ku chybe došlo mechanickým poškodením a znehodnotením výrobku, nevhodným používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach oprávnenie na záruku a reklamáciu zaniká. 

9       Záverečné ustanovenia

9.1    Kupujúci berie na vedomie, že na vzťahy neupravené týmito VOP a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.2    Zmluvné strany sa dohodli, že tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Tieto VOP sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

9.3    Predávajúci je oprávnený znenie týchto VOP meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

9.4    Kupujúci sa odoslaním elektronickej objednávky zaväzuje akceptovať bez výhrad všetky ustanovenia týchto VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

9.5    Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.6    Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi bez výhrad súhlasí. Tieto VOP sú platné od 29.5.2020.